Privacy Policy

Vodelca Vodelca, gevestigd aan Hoofdstraat 118 - 6372EK - Landgraaf, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.vodelca.nl
Hoofdstraat 118 - 6372EK - Landgraaf
+31 85 025 0035

Mark Goessens is de Functionaris Gegevensbescherming van Vodelca. Hij/zij is te bereiken via klantenservice@vodelca.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken
Vodelca verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • • Voor- en achternaam
 • • Adresgegevens
 • • Telefoonnummer
 • • E-mailadres
 • • IP-adres
 • • Locatiegegevens
 • • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • • Internetbrowser en apparaat type
 • • Bankrekeningnummer


  • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
   Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via klantenservice@vodelca.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


   E-mailreclame met aanmelding voor de nieuwsbrief
   Indien u zich voor onze nieuwsbrief registreert, gebruiken wij de daarvoor benodigde of afzonderlijk door u verstrekte gegevens om u conform art. 6 lid 1 S. 1 lit. a AVG regelmatig onze e-mailnieuwsbrief op basis van uw toestemming te sturen. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een link die hiervoor in de nieuwsbrief is opgenomen. Na uitschrijving wissen wij uw emailadres, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij behouden ons het recht voor om gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan en waarover wij u informeren in deze verklaring.


   Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
   Vodelca verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
   • • Het afhandelen van jouw betaling
   • • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
   • • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
   • • Om goederen en diensten bij je af te leveren
   • • Vodelca analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
   • • Vodelca verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


   Geautomatiseerde besluitvorming
   Vodelca neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geenbesluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Vodelca) tussen zit. Vodelca gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
   • • Magento - Content Management Systeem voor Webshops - Deze zorgt voor de weergave van onze producten en de mogelijkheid voor klanten om deze aan te schaffen.
   • • Mollie - Betaalprovider voor Webshops - Dit gebruiken we om de betaalprocessen af te wikkelen
   • • Sendgrid - E-mail tool - Deze tool gebruiken we om ervoor te zorgen dat onze automatische ordermails ten aller tijde succesvol worden afgeleverd.
   • • Google Analytics en Google Ads - Advertentietools - We maken gebruik van deze tools om op Google vindbaar te zijn als bedrijf en met onze producten.
   • • Mailchimp - E-mailmarketing tool - We maken gebruik van deze tool om nieuwsbrieven te versturen.


   Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
   Vodelca bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden
   Voor- en achternaam > Onbepaalde tijd > Voor garantie, service en evt vervolgbestellingen
   Adresgegevens > Onbepaalde tijd > Voor garantie, service en evt vervolgbestellingen
   Telefoonnummer > Onbepaalde tijd > Voor garantie, service en evt vervolgbestellingen
   E-mailadres > Onbepaalde tijd > Voor garantie, service en evt vervolgbestellingen
   IP-adres > Onbepaalde tijd > Voor garantie, service en evt vervolgbestellingen
   Locatiegegevens > Onbepaalde tijd > Voor garantie, service en evt vervolgbestellingen
   Bankrekeningnummer > Onbepaalde tijd > Voor garantie, service en evt vervolgbestellingen
   Bestelgeschiedenis > Onbepaalde tijd > Voor garantie, service en evt vervolgbestellingen


   Delen van persoonsgegevens met derden
   Vodelca deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Vodelca blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Vodelca jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

   • PostNL (Extra@Home) - Vervoerder en installatiedienst - Persoons- en Bestelgegevens worden gedeeld om levering/installatie te bieden.


   Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
   Vodelca gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


   Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
   Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Vodelca en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

   Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar klantenservice@vodelca.nl.

   Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

   Vodelca wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

   Als betrokkene heeft u de volgende rechten: Conform art. 15 AVG heeft u het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, voor zover deze informatie daarin is beschreven; conform art. 16 AVG heeft u het recht om onmiddellijke correctie van door ons opgeslagen onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te eisen; conform art. 17 AVG heeft u het recht te verzoeken om verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens, tenzij verdere verwerking

   • • het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie uit te oefenen;
   • • een wettelijke verplichting na te komen;
   • • om redenen van algemeen belang, of
   • • voor het doen gelden, het uitoefenen of het verdedigen van rechtsvorderingen is vereist; conform art. 18 AVG, het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, voor zover
   • • u de juistheid van de gegevens ontkent;
   • • de verwerking onrechtmatig is, maar u weigert deze te wissen;
   • • we de gegevens niet langer nodig hebben, maar u heeft ze wel nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of
   • • tegen de verwerking bezwaar heeft gemaakt overeenkomstig art. 21 AVG; conform Art. 20 AVG heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons verstrekt heeft, te ontvangen in een gestructureerd, actueel en machineleesbaar formaat of om de overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke te vragen; Het recht om overeenkomstig art. 77 AVG een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende instantie van uw gewoonlijke woon- of werkplaats of van ons hoofdkantoor.   Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
   Vodelca neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via klantenservice@vodelca.nl